e-on
 
 
Úvod > Informace o energii > Jak se vyrábí

Jak elektrárny vyrábí elektrickou energii


V elektrárnách elektrickou energii vyrábí velké stroje, turbíny a generátory.

Tepelné elektrárny a výroba elektrické energie z neobnovitelných zdrojů.

Tepelné elektrárny pohánějí své stroje energií za pomoci velkého tepla, které vzniká spalováním uhlí, ropy nebo zemního plynu.

 • - Uhelné elektrárny

  V uhelné elektrárně se spaluje uhlí. Získaným teplem se přivádí k varu velké množství vody. Tlak vodní páry má tolik síly, že dokáže otáčet velkými lopatkami, které jsou součástí turbíny. Turbína otáčí generátorem, který vyrábí elektrický proud stejným způsobem, jako dynamo jízdního kola. Protože generátor je ale mnohem větší než dynamo jízdního kola, vyrábí mnohem více elektřiny. Spalováním fosilních paliv v elektrárnách se bohužel dostává do ovzduší mnoho škodlivých látek a jedovatých plynů, které mohou škodit přírodě i zdraví lidí.

 • - Jaderné elektrárny

  Jaderné elektrárny využívají teplo vzniklé tzv. štěpením jader atomů uranu. Atom je jedna z nejmenších částic každé hmoty, která je pouhým okem neviditelná. Při štěpení atomových jader uranu se uvolňuje obrovské množství tepla. Tím teplem se zahřívá voda. Vodní pára pohání turbínu a generátor podobně jako v uhelné elektrárně. Tak vzniká elektrický proud. Výhodou jaderných elektráren je, že se do ovzduší nedostávají škodlivé spaliny, které škodí přírodě i lidem. Nevýhodou je, že při rozpadu atomových jader vznikají radioaktivní látky, které neustále vysílají nebezpečné záření i po dobu několika tisíce let. Dokonce i malé množství tohoto záření může v těle vyvolat nemoci z ozáření. Proto tento odpad nesmí zasáhnout životní prostředí a musí se skladovat za velmi přísných bezpečnostních opatření hluboko v zemi.

 • - Plynové elektrárny

  V plynových elektrárnách se elektrická energie vyrábí spalováním zemního plynu nebo ropy. Vzniklé spaliny jsou vedeny do plynové turbiny, která pohání generátor pro výrobu elektrické energie. Spaliny mají po průchodu turbínou vysokou teplotu a jsou vedeny do kotle, kde vyrábějí páru. Ta se vede do parní turbiny, která pohání generátor pro výrobu elektrického proudu.

  Současně dochází také k výrobě tepla, které se využívá pro vytápění.

  Výhodou plynových elektráren je lepší využití vložené energie z neobnovitelných zdrojů a nižší tvorba škodlivých spalin.Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Elektrárny, poháněné obnovitelnými zdroji, jsou nesrovnatelně šetrnější k našemu životnímu prostředí.

 • - Vodní elektrárny

  Vodní elektrárna využívá síly vody proudící z přehrad na řekách. Vodou jsou poháněny lopatky turbíny. Turbína pohání generátor, kterým se vyrábí elektřina. Není potřebné teplo ze spalování, proto nedochází k žádnému vypouštění škodlivých látek do ovzduší.

 • - Větrné elektrárny

  Vítr pohání lopatky větrných kol elektráren a ty roztáčejí velké generátory, které vyrábějí elektrickou energii.

  Nevýhodou je závislost na větru, který nesmí být ani slabý ani příliš silný a to, že svojí podobou často narušují ráz okolní krajiny.

 • - Solární elektrárny

  Solární energii na výrobu elektrické energie lze hromadit v tzv. solárních článcích, kolektorech. Umísťují se na místech, kde není stín, tedy na střechách, stožárech apod. Solární články jsou vlastně sluneční baterie. Nabíjejí se v čase, kdy svítí slunce. Nabité články pohánějí generátory, které vyrábějí elektřinu.

 • - Elektrárny na biomasu

  Biomasa, směs rostlin kukuřice, řepka a slunečnice se v kvasných nádržích smíchá s močůvkou krav a prasat, která obsahuje bakterie, urychlující kvasný proces. Při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích vzniká tzv. bioplyn.

  Z bioplynu se potom vyrábí elektrická energie stejným způsobem jako v plynových elektrárnách. Spalováním bioplynu se ale do ovzduší neuvolňují škodlivé látky jako v případě uhlí, ropy a zemního plynu.

rightbanner2_velky